Om oss

Om oss

Grunnleggere og utviklere av Løvstadmetoden:
Faglig leder Erik Lovestad Løvstad
Kreativ leder, faglig veileder Linda Gun Lovestad Løvstad

Om Løvstadkurs fra Løvstadskolen:

·         40 års samarbeide med psykologer og pedagoger om utvikling av

·          gode respektfulle holdninger og god empatisk kommunikasjon

·         konflikt- og voldsforebyggende kommunikasjon med
unik tverrkulturell kroppsonemodell

·         forebyggende grensesetting og forebygging av  belastningslidelser/utbrenthet

·         kroppspedagogisk ferdighetstrening i kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk- juridisk, etisk og faglig ihht. KHOL, PRL, opplæringsloven o.a. aktuelle lover og forskrifter for alternativ til tvang

·         løsningsfokusert og resultatorientert metodikk etter et eklektisk humanistisk helhetssyn basert på kognitiv psykologi

Resultater:

·         tryggere, tydeligere, tillitvekkende, trivelige tjenesteytere som bidrar til

·         bedre felles basis for godt lærings/omsorgs/utviklingsmiljø for tjenestemottakere

·         styrker samhold i personalgruppen med felles forståelse,  holdninger og handlinger

·         gir personlig og felles trygghet, struktur og forutsigbarhet med bedre sikkerhet og rettssikkerhet for alle parter

Historikk:

Faglig leder for Løvstadskolen er sjefsinstruktør Erik Løvstad, og faglig veileder/kreativ leder Linda Gun Løvstad, med hver seg  40 års erfaring i utvikling av realkompetanse i kommunikasjon, psykologi, pedagogikk, etikk, rettssikkerhet og kvalitetssikring. Løvstads har utviklet en spesiell kroppshåndteringsmetodikk med funksjonelle og ergonomisk utformede arbeidsteknikker fra bakgrunn som ingeniør, kroppsøvingslærer og spesialpedagog.

Løvstad fikk opplæring i myk teknikk fra 1976, hos den moderne jiujitsuens far, Kurt Durewall i Gøteborg. Dette som et humant og effektivt alternativ til tradisjonelt selvforsvar med bakgrunn i kampsportformer. Durewalls prinsipp er «med minst mulig kraft nå størst mulig effekt uten å forårsake smerte eller skade». Durewall er også opphavsmann til anerkjente metoder for arbeidsteknikk og forflytningsteknikk.

Løvstad innførte begrepet mykt selvforsvar i Norge, og startet kurser og organiserte klubber i dette over hele landet, bl.a. i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Videreutviklet så myk teknikk i møte med vold for mange grupper, som kurs for: barn og ungdom (”antimobb”), kvinner (mot voldtekt/overgrep), eldre og funksjonshemmede. Flere tusen norske barn og kvinner gjennomgikk disse kursene.

Grunnla Norges Jiujitsuforbund (NJF), som hadde 3000 studenter i året på slutten av 70 tallet og begynnelsen av 80 tallet. Videre på 80 tallet studerte Løvstad elementer i gamle jiujitsukunster som kunne omformes til humane og effektive metoder tilpasset moderne rettssikkerhetsprinsipper, bl.a. hos Torii i Japan og prof.Wally Jay i USA. Jay var for øvrig en av Bruce Lee´s trenere. Løvstad ble mestergradert (grandmaster) i internasjonal jiujitsu i USA og Japan.

Studerte forebygging av vold og aggresjonsmestring med kognitive metoder, bl.a. hos prof.Novaco m.fl. i USA. Prinsippene ble først overført til norske psykiatriske institusjoner og spesialavdelinger i datidens HVPU, gjennom først yrkeskurser i humant selvforsvar, videreutviklet til konfliktdemping/ beskyttelsesteknikk og løfteteknikk/forflytningsteknikk, siden TMV

Dette er noe av bakgrunnen for dagens opplæringsprogram i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV).
Erik Løvstad har sammen med sin ektefelle, Linda Gun Løvstad, undervist i alternativ til vold i møte med vold, bl.a. i USA (NYC, SF og LA) , Japan (Tokyo) og  Thailand (Bangkok).

Løvstad har på oppdrag fra habiliteringstjenester, institusjoner og behandlingsprogrammer siden -90 tallet arbeidet med klinisk konsultasjon og trening av klienter med særlig farlig  adferd, rettet mot seg selv eller andre.
Der arbeides med bakgrunn i erfaringer med dette  f.t. med dr.grads avhandlinger på temaer innenfor Terapeutisk Mestring av Vold (TMV®).

Løvstad har dannet skole for videre- og etterutdanning innen håndtering av vold på lempeligst mulige måte, Løvstadskolen.
Løvstadskolen med samarbeidspartnere har utarbeidet en rekke opplæringsprogram for forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av vold, og er verdens ledende på området voldshåndtering i institusjoner (behandling, omsorg og service). Formålet med disse opplæringsprogrammene omfatter:

 

        ·    Kvalitetssikring av kommunikasjon, tjenesteyting og psykososialt arbeidsmiljø
( ihht. AML/HMS).
·    Forebygging av belastningslidelser og utlading (utbrenthet).
·   Ressursutvikling, miljøtrygging og ressurssparing.

        ·     Praktiske løsninger på rettssikkerhet ved grensesetting og alternativ til tvang.

        ·     Angstdemping og realkompetanse i aggresjonsmestring

Filosofien bak alle opplæringsprogrammene utviklet av Løvstadskolen bygger på et humanistisk helhetssyn, etter en eklektisk modell. Eklektisk her i forståelsen åpenhet for å innpasse det beste fra det meste, i egen forskning og utvikling av originale og unike løsninger. Du vil derfor bl.a. finne elementer som baserer seg på kommunikasjonsteori, kognitiv psykologi, sosial læringsteori og funksjonell adferdsanalyse, involveringspedagogikk/realitetsterapi og systemisk terapi.
TMV er et multimodalt program som benytter prinsipper fra multisystemisk terapi for å påvirke personalets holdninger og handlinger i positiv retning, med modellæring i alternativ til vold.
Et av skolens pedagogiske prinsipper er metodisk å lede aggresjon over i positive løsninger bl.a. ved hjelp av paradoxalteknikker (tilsynelatende fornuftsstridige tiltak, som ved nærmere etterprøving viser seg å være de mest logiske). Opplæringsformen består av en blanding av forelesninger, demonstrasjoner, rollespill og video, og tilpasses lokale behov. 

 40 000 personer har gjennomgått Løvstadskolens opplæringsprogrammer, og målgruppen inkluderer såvel offentlige virksomheter og institusjoner som bedrifter i det private næringsliv. Løvstadskolen samarbeider med en rekke av landets fylker, kommuner, institusjoner og bedrifter, og mange fagteam, profesjonelle og pårørende benytter daglig  kommunikasjonsprinsipper og teknikker utviklet av Løvstadskolen.

Terapeutisk Mestring av Vold (TMV®)

Løvstadskolen har utviklet en metodikk og et kurskonsept rundt voldshåndtering sammenfattet i opplæringssystemet Terapeutisk Mestring av Vold (TMV®). Dette er et registrert og beskyttet system i Skandinavia, Storbritannia, Tyskland og USA. 

Hovedelementene i TMV er:

·        Forståelse

·        Forebygging

·        Håndtering

·        Oppfølging

·        Behandling

Basert på disse hovedelementene favner kurskonseptet TMV:

·        Empatisk kommunikasjon med mennesker i forvirringstilstander, med sjekklister bl.a. for mental, verbal og non-verbal håndtering av trusler og vold.

·        Sikkerhetsrutiner og rettssikkerhet i praksis («hva er lov og hva er lurt»).

·        Holdninger og handlinger – konfliktløsning i praksis (med kliniske eksempler).

·        Grensesetting, kroppshåndteringsmetodikk, samarbeidstrening.

·        Tiltaks- og handlingsplaner, samt treningsprogram for oppfølging og videreformidling.

I tillegg til TMV, som i første rekke arrangeres for grupper innen åpen omsorg og omsorgsinstitusjoner, samt andre terapeutiske fagmiljøer, arrangeres det spesialtilpassede opplæringsprogram rundt voldshåndtering for ulike yrkesgrupper:

·        Pedagogisk Mestring av Vold (PMV™), for skoler og pedagogiske fagmiljøer.

·        Sosial Mestring av Vold (SMV™), for sosialtjenesten, kontorer og annen offentlig virksomhet.

·        Profesjonell Mestring av Vold (P*MV™), for serviceyrker.

Som oppfølging av Løvstadkurs kan, i tillegg til implementerings- og kvalitetssikringsprogram,ytes rettledningstjeneste og klinisk konsultasjon.

·        TMV er et totalt tilbud om voldshåndtering for alle yrkesgrupper innen helse, sosial, skole og service.

·        TMV dekker både teori og praksis innen forståelse, forebygging, håndtering, oppfølging og behandling av vold.

Kursoversikt for Løvstadkurs i TMV:

1.      Forståelse
Hva er lov/lurt, hva/hvorfor/hvem/hvor/når vold? hvordan forutse vold

2.    Forebygging
Holdninger, kvalitetssikring av kommunikasjon,
ekte trygghet, angstdemping, miljøpsykologiske tiltak

3.    Håndtering
Ferdighetstrening i voldsforebyggende kommunikasjon (mentalt, verbalt og non-verbalt) og kroppshåndteringsmetodikk basert på traumebevisst omsorg

4.    Oppfølging
Ivaretakelse av personale og klienter
Kollegastøtte
Forsoningsdialog

5.    Behandling
Menneskebehandling
Personalbehandling
Klientbehandling
Læring av alternativ til vold med TMV

Alle opplærings- og behandlingstiltak vurderes:
1. Juridisk
2. Etisk
3. Faglig

= «Hva er lov og hva er lurt«

 Alle Løvstadskolens opplæringsprogram for personale og klienter er vurdert og kvalitetssikret etter denne modell og filosofi.

Copyright © 2018 Løvstad Skole as/Løvstadskolen