Lover og forskrifter

Lover og forskrifter


Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) oppll
§§ 1-11-2, 1-3, 2-1, 2-32-9, 3-78-19a-1, 9a-3, 9a-4, 9a-5, 9a-6, 11-1a

Forskrift til opplæringsloven §§ 2-2, 12-1 («elevenes Arbeidsmiljølov») 

Rundskriv om elevens rett til et godt psykososialt miljø

Rundskriv om systemrettet arbeid etter kapittel 9a

Veileder til kapittel 9a

Forskrift om miljørettet helsevern i bh og skoler hele

Veileder

Lov om straff (Straffeloven) strl
§§ 17, 18, 155, 156, 282286, 287, 288

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (Arbeidsmiljøloven) aml
§§ 1-1, 2-12-3, 3-1, 3-2, 3-3, 4-1, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3

Forskrift om utførelse av arbeid §§ 23A-1, 23A-2, 23A-3, 23A-4, 23A-5

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) hele

Lov om yrkesskadeforsikring (Yrkesskadeforsikringsloven) hele

Lov om folketrygd (Folketrygdloven) ftrl
§§ 13-3, 13-14

Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) hol
§§ 9-1, 9-2, 9-4, 9-5, 9-6

Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasientrettighetsloven) pbrl
kapittel 4A

Rundskriv til pbrl, kapittel 4A

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon hele

Rundskriv om retningslinjer til rettighetsforskriften

 

Copyright © 2018 Løvstad Skole as/Løvstadskolen