Litteraturliste

Litteraturliste
Arbeidsmiljøloven. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v.  (2006)
Abrahamsen, Pål; Skårderud, Finn. Galskap på rett vei. Universitetsforlaget  (1985)
Arbeidsmiljøfondet. Smæk for skillingen- en film om vold på jobbet.
     Dansk video fra Arbeidsmiljøfondet (1993)
Bandura, Albert.  Self-Efficacy.  The excercise of Control. W.H. Freeman and Company, NY (1997)
Barnelova. Lov om barn og foreldre (2004)
Barnevernloven. Lov om barneverntjenester. (2004)
Berkowitz, Leonard. Aggression. McGraw-Hill, Inc. (1993)
Bernt, Jan Fridthjof. Tvang. Fra:
     Eskeland, Ståle; Syse, Aslak. Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling. Ad Notam Gyldendal  (1992)
Bettelheim, Bruno. Foreldreboka. Gyldendal Norsk Forlag (1989)
Brudal, Paul J. Psykoser og psykoseterapi. Tano-Aschehoug (1999)
Bunkholdt, Vigdis. Barnevernspsykologi. TANO  (1990)
Crafoord, Clarence. En bok om borderline. Bokförlaget Natur och Kultur (1986)
Cullberg, Johan. Dynamisk psykiatri. TANO (1990)
Di Pietro, Mario. Sindets magt. Hvordan man styrker børns sociale kompetence.  Psykologisk forlag (2001)
Doctare, Christina. Hjernestress-kan det ramme meg ?  Noras Ark (2004)
Donnelan, A; La Vigna G. Alternatives to punishment.
     Solving behavior problems with non-aversive strategies. Irvington Publishers (1986)
Durewall, Kurt; Sandstrøm, Stefan . Hot & Våld. Gothia forlag (2007)
Dyregrov, Atle. Barn og traumer. Fagbokforlaget (2000)
Dysthe, Pernille. Hyper: en beretning om uro. Damm (2006)
Drange, Randi Tyvold. Helga. Ikke helt som deg og meg. Sigma Forlag (1996)
Eide, Hilde; Tom, Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Ad Notam Gyldendal  (1996)
Eikeseth, Svein; Svartdal, Frode (red.) Anvendt atferdsanalyse. Gyldendal Akademisk (2003)
Einarsen, Ståle; Raknes, Bjørn Inge; Matthiesen, Stig Berge. Seksuell Trakassering. Sigma Forlag (1993)
Eknes, Jarle (red.) Utviklingshemming og psykisk helse. Universitetsforlaget (2000)
Engedal, Knut; Haugen, Per Kristian. Lærebok demens. Fakta og utfordringer.Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. (2004)
Feil, Naomi. The Validation Breaktrough. Simple Techniques for Communicating with People with «Alzheimer’s-Type Dementia». Health Professions Press, USA (1993)
Fekjær, Hans Olav; Rus – Bruk Motiver Skader Behandling Forebygging Historikk. Gyldendal (2004)
Fife, Agnes.  Tverrkulturell kommunikasjon.  Yrkeslitteratur (2002)
Finset, Arnstein. Hodeskade. J.W. Cappelens Forlag as (1990)
Fjellstad, Wenche (red.). Konsultasjon. Modeller og erfaringer. TANO  (1991)
FN-konvensjonen om barns rettigheter (1989, Norge 1991)
FO- fellesorganisasjonen . Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (2002)
Forandringsfabrikken. prosjekthefte for Barneombudet, Forum for Barnekonvensjonen og Barne- og familiedepartementet: Livet under 18.  (2002/2003)
Forskrift om bruk av tvangsmidler for å avverge skade i institusjoner for døgnopphold innenfor det psykiske helsevernet  Sosial- og helsedep. (2001)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov om helsetjenestene i kommunene og etter lov om sosiale tjenester m.v.  (2003)
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Sosial- og helsedep. (1995)
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon, med merknader (rettighetsforskriften) Barne- og familedep. (2012)
Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner (2004)
Forskrift om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg og behandling. (2004)
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. Sosial- og helsedep. (1988)
Forward, Susan; Torres, Joan. Menn som hater kvinner og kvinnene  som elsker dem. Gyldendal (1988)
Foss, Jørn; m.fl.. Vold som udtryksform ? – en pædagogisk udfordring. Forlaget Systime  (1994)
Fyrand, Ole.  Berøring. Pantagruel forlag (2002)
Gillberg, Christopher. Autism. Bokförlaget Natur och Kultur (1992)
Gjærum, Bente; Ellertsen, Bjørn (red.);  Hjerne og atferd. Universitetsforlaget  (1993)
Glasser, William. Realitetsterapi – teori og praksis. Gyldendal forlag (1977)
Goldstein, A. P. Psycological skill-streaming. New York: Pergamon Press (1981)
Goldstein, Arnold P.; Glick, Barry; Gibbs, John C. Aggression Replacement Training. Research Press, Ill. (1998)
Gråwe, Rolf W. Et selvstendig liv. Mestring av symptomer. UiT  Trondheim (1991)
Gøtestam, K. Gunnar. Teori- og emperiegrunnlag for atferdsterapi.
     Tidsskrift for Norsk psykologiforening, vol. 25 (1988)
Gøtestam, K. Gunnar; Kringlen, Einar. Tvangslidelser. Psyk opp, Stavanger (1992)
Haley, Jay. Flytta hemifrån. Bokförlaget Natur och Kultur (1980)
Haugsgjerd, Svein. Psykoterapi og miljøterapi ved psykoser. Universitetsforlaget  (1983)
Helsepersonelloven. Lov om helsepersonell. Sosial- og helsedep. (2001)
Hoem, Sverre. ADHD. Gyldendal Akademisk (2004)
Hummelvold, Jan Kåre; Nordby, Kjell Erland; Sundmoen, Viggo
     Samarbeid med psykotiske mennesker. Gyldendal Norsk Forlag (1988)
Isdal, Per. Meningen med volden. Kommuneforlaget (2000)
Isdal, Per; Andreassen, Signe Marie; Thilesen, Ragnvald. Vold i skolen. Kommuneforlaget (2003)
Jordal, Helge; Repål, Arne. Mestring av psykoser. Fagbokforlaget (1999)
Jørgensen, Margot; Screiner, Petter. Barns kamp med voksne. Ida bokverksted og forlag (1986)
Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak.  Helserettslige emner.  Ad Notam Gyldendal (1994)
Kriminalitetsforebyggende råd; Oslo Helseråd.
     For din sikkerhet – forebyggelse av trusler og vold i helsetjenesten.
     Video fra KRÅD, Oslo Helseråd og Helsedirektoratet (1987)
Kringlen, Einar. Psykiatri. Universitetsforlaget (1997)
Kramås, Petter; Lingås, Lars Gunnar; Skjerve, Jan. Tvang, makt og forsvarlighet. Juridiske, etiske og faglige sider ved sosialtjenesteloven kap. 6 A. Kommuneforlaget (1999)
Langslet, Gro Johnsrud.  LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Gyldendal Akademisk (2000)
Larsen, Per Arne. Arbeidsmiljøloven. Kommentarer, praksis, veiledning.  Ad Notam Gyldendal Tiden Norsk forlag (2004)
Lauveng, Arnhild. Imorgen var jeg alltid en løve. Cappelen (2005)
Liberman, Robert Paul. Social skills training for psychiatric patients. Allyn and Bacon (1989)
Lovestad, Erik; Morten Løvstad. Therapeutic Management of Violence TMV) – a multichannel approach to prevention and management of violence.  In:
Callaghan; Palmstierna; Nijman; Oud. Violence in Clinical Psychiatry. Kavanah (2007)
Løvstad, Nils-Erik. Lærebok i mykt, humant selvforsvar. Grunnkurs for barn/ungdom «anti-mobb». Løvstadskolen (1981)
Løvstad, Nils-Erik. Lærebok i mykt, humant selvforsvar. Grunnkurs for kvinner og menn. Løvstadskolen (1981)
Løvstad, Nils-Erik. Lærebok i mykt, humant selvforsvar. Påbyggingskurs for kvinner og menn. Løvstadskolen (1981)
Løvstad, Nils-Erik. Kurshefte i Konfliktdemping/Beskyttelsesteknikk/Løfte-/Forflytningsteknikk. Løvstadskolen (1984)
Løvstad, Linda Gun og Erik. Kursmanual Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold(TMV). Løvstadskolen (1998/2001/2006/2007/2008/2009)
Løvstad, Linda Gun og Erik. Treningsmanual Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold(TMV). Løvstadskolen (1984/1999/2005/2007/2009)
Løvstad, Linda Gun og Erik. Kursmanual Løvstadkurs i Profesjonell Mestring av Vold-  P*MV Service Buss. Løvstadskolen (2004)
Løwig, Eivind; Siebke, Johan. Den store, lille paradoksboken. Aschehoug (2003)
Malt, Ulrik Fredrik. Behandling av psykoser i praksis. Fra:
     Malt, Ulrik Fredrik; Eitinger, Leo; Retterstøl, Nils.
     Psykoser og organisk betingede sinnslidelser.
Universitetsforlaget  (1986)
Malt, Ulrik Fredrik; Retterstøl, Nils; Dahl, Alv A.  Lærebok i psykiatri. Gyldendal Akademisk (2004)
Meichenbaum, Donald. Cognitive-Behavior Modification. Plenum Press (1977)
Monahan, John; Steadman, Henry J. Violence and mental disorder. The University of Chicago Press (1994)
Mæhle, Ivar. Nevrobiologi ved aggresjon – Organisk Aggresivt Syndrom. Bergen (1991)
Mørch, Willy-Tore. Omsorgsoppgaver. Profesjonell omsorg, tvang og rettssikkerhet.
      Ad Notam Gyldendal  (1992)
National Institute of Mental Health. The Mentally Disorded Offender.
      U.S. Department of Health and Human services (1986)
Nielsen, Geir. Klinisk barnepsykologi. Universitetsforlaget AS (1985)
Nissen, Poul. Involveringspedagogikk. Aventura forlag (1983)
Norges lover. Almindelig Borgerlig Straffelov af 1902 m.v.
Novaco, Raymond W. Anger Control. Lexington, Mass.: Heath & Co. (1975)
Novaco, Raymond W. Stress – inoculation.
     Unpublished manuscript, University of California at Irvine (1975)
Novaco, Raymond W.  A stress inoculation approach to anger management. 
      American Journal of Community Psychology.
Novaco, Raymond W. The cognitive regulation of anger and stress. Fra:
     P.C. Kendell & S.P. Hallon. Cognitive-behavioral intervensions. Orlando, FL: Academic  (1979)
Novaco, Raymond W.; Taylor, John L. Anger Treatment for People with Developmental Disabilities. John Wiley & sons Ltd, England (2005)
Näslund, Görel Kristina. Le og lev lenger. Grøndahl & Søn Forlag  (1991)
Næss, Lise. Valideringsterapi, reminisens/erindringsterapi, sansestimulering (fra kurshefte om  vanskelig adferd hos aldersdemente). Senter for gerontologi, Bergen (2000)
Ogden, Terje. Atferdspedagogikk i teori og praksis.  Universitetsforlaget  (1990)
Opplæringslova: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Kunnskapsdep. (2009)
Pasientrettighetsloven: Lov om pasientrettigheter kap. 4 A. Helsedirektoratet. (2008)
Pease, Allan. Kroppens språk. J.W. Cappelens Forlag  (1986)
Psykisk helsevernloven. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (2001)
Raundalen, Magne. Det viktigste i barneoppdragelsen. Bono (1996)
Restak, Richard M. The Brain. Bantam Books, New York (1984)
Rogers, Carl R. Client-centered Therapy. London: Redwood Press (1965)
Roness, Atle. Utbrent ? Arbeidsstress og psykiske lidelser hos mennekser i utsatte yrker. Universitetsforlaget (1995)
Rosenberg, Marshall B.  Ikkevoldelig kommunikation: `girafsprog`. Borgen (1999)
Rotulak, Ronald. Inside the Brain – Revolutionary Discoveries of How the Mind Works.
     Andrews McMeel Publishing, Kansas City, MO (1997)
Rye, Henning. Tidlig hjelp til bedre samspill. Universitetsforlaget  (1993)
Råkil, Marius. Menns vold mot kvinner. Behandlingserfaringer og kunnskapsstatus.  Universitetsforlaget (2002)
Sanner, Marit; Dønnestad, Eva. Håndbok for forandrere. Om verdighet i møte med de som vokser opp og de som vil vokse. Forandringsfabrikken Forlag (2006)
Selnes, Katrine. Toleranse og ferdighet. Etablering og drift av en forsterket skjermet enhet for personer med demens. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens (2003)
Slettan, Svein; Øie, Toril Marie. Forbrytelse og straff. Lærebok i strafferett. Tano Aschehoug (1997)
Solberg, Rino. Kroppsspråkets hemmeligheter i tekst og bilder. (1983).
Sosial- og helsedepartementet. Rettigheter for og begrensninger og kontroll med bruk av tvang og makt m.v. overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.
Rundskriv 1-41/98 til lov om sosiale tjenester m.v.
Rundskriv I-24/91 om instruks for bruk av tvang i nødsituasjoner
Sosialtjenesteloven: Lov om sosiale tjenester (LOST) Lovdata (2004):
kapitel 4A:  Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.
Spesialisthelsetjenesteloven. Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.  (2001)
Stette, Øystein. Opplæringslova med forskrift. Pedlex (2001)
Strand, Gerd (red.) AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi. Fagbokforlaget (2004)
Straume, Marta Bergo. Foreldreansvar- når born treng vern mot skulen. Exodus (1995)
Sund, Arne; Weisæth, Lars; Holen, Are; Malt, Ulrik Fredrik. Ulykker, katastrofer og stress.  Gyldendal Norsk Forlag (1985)
Svebak, Sven. Humor og helse: et perspektiv på mestring av stress.
     Tidsskrift for Norsk psykologforening, vol. 24 (1987)
Sveriges Socionomers, Personal och Förvaltningstjänestemäns Riksförbund.
     Med kniven på strupen – om våld och hot i socialt arbete. Svensk video fra SSR (1990)
Sykehusloven.; Lov om psykisk helsevern.
     Forskrifter om begrenset adgang til bruk av tvangsmidler og forbud mot korporlig refselse innen psykisk helsevern. Sosialdepartementet (1983)
Syse, Aslak (red.). Norges Lover, Lovsamling for helse- og sosialsektoren 2004-2005.
     Gyldendal Akademisk (2004)
Tardiff, Kenneth.  Assessment & Management of violent patients. American Psychiatric Press, Inc. (1989).
Tetzchner, Stephen von; Schiørbeck, Helle. Habilitering. Ad Notam Gyldendal  (1992)
VandenBos, Gary R.; Karon, Bertram P.  Psykoterapi med schizofrene. Universitetsforlaget  (1985)
Weisæth, Lars; Dalgard, Odd Steffen (red.).  Psykisk helse. Risikofaktorer og forebyggende arbeid.  Gyldendal Norsk forlag (2000)

© Løvstadskolen

Copyright © 2019 Løvstad Skole as/Løvstadskolen