Kurstilbud

Kurstilbud

Sommervikarkurs:
se Forside under Nyheter

Løvstadskolen tilbyr et fleksibelt kursopplegg skreddersydd for ulike yrkesgrupper. Samtlige Løvstadkurs er basert på Løvstadskolens kroppspedagogikk. Den tilsier at en lærer best ved egen erfaring – ikke bare ved å se og høre, men ved selv å prøve!

Kort info. om Løvstadskolens grunnopplæring, kompetanseutviklingsprogram, implementering og kvalitetssikring gjennom ombudsordning, ombudskurs, supervisjonskurs og videregående Løvstadkurs med trener/kursholderutdanning i Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® :

Løvstadskolens hovedfokus er forebygging av vold, og håndtering på lavest mulig konfliktnivå, med alternativer til tvang og makt, gjennom voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk.

Vold inkluderer her psykisk vold i form av forulempning og krenking  som utskjelling,  trakassering, sjikane, mobbing og trusler.

Vi har utviklet spesielle løsningsfokuserte og resultatorienterte metoder for kommunikasjon også under stort stress, som ved trussel om former for fysisk vold.

Grunnkurs TMV®
Tilpasses tilfeller av alvorlige adferdsvansker, bl.a. i forhold til nye straffelover (fra 1.10.15), opplæringslova for skoler, ny rettighetsforskrift for barnevernsinst., nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven (fra 1.01.12), lov om psykisk helsevern, nye pasientrettighetsloven kap.4 A (fra 1.01.2009),  HMS i arbeidsmiljølovens §§ 2,3,4 og kap. 23 A i forskrift om opplæring i forebygging og håndtering av trusler og vold (fra 1.01.17)

Grunnkurset består av innføringskurs på 2-3 dager og oppfølgingskurs på 1 dag. Gruppestørrelse er  inntil 20 personer, med mye praktiske øvelser og rollespill, og personlig rettledning. Denne grunnkurspakken i TMV er inkl. læremateriell (kursmanual/treningsmanual).

Ombudskurs TMV®
På grunnkurset utnevnes TMV-ombud som ansvarlig for videre intern kommunikasjons/ ferdighetstrening, som oppfølging av grunnkurset i TMV ihht. avtalt handlingsplan og treningsprogram. Det tilbys 1-2 dagers ombudskurs for disse, med videre kvartalsvise 1 dags Supervisjonskurs TMV® for TMV-ombud.  Dette kan være en felles dag for flere samarbeidene tiltak. TMV- ombudene tar seg altså av de som har gjennomgått grunnkurs TMV, mens de som skal forestå nyopplæring, får mer omfattende videreutdanning som TMV-trenere/kursholdere.
Ombudskurset er også modul 1 av 5 i trenerutdanningen.

Trener/kursholderutdanning TMV®
TMV-trenere kan  forestå grunnopplæring i TMV av  kollegaer, ved hjelp av Løvstadskolens opplæringsprogram og læremateriell, ihht. omforente vilkår og kvalitetskrav. Flere kommuner/institusjoner/bedrifter kan samarbeide om dette kompetanseutviklingsprogrammet.

Forutsetning for deltakelse er gjennomgått grunnkurs TMV 2-3+1 dag, 1-2 dagers ombudskurs TMV,  personlig egnethet, samt at arbeidsgiver har gjennomført minst ett grunnkurs TMV på den arbeidsplassen der en skal virke som TMV-trener (basisgruppe).

Gruppestørrelse for trenerutdanning TMV er inntil 6 personer, og består av 5 moduler på etter grunnkurs , med arbeidsoppgaver, gruppesamlinger og egentrening, og gjennomføres med TMV-instruktører fra Løvstadskolen.

Vi har i årenes løp hatt ansvar for kompetanseutvikling og trygghetsskapende tiltak på en rekke prosjekt rundt enkeltklienter og grupper, særlig innenfor omsorgstjenester for puh/autisme/ADHD/barnevern/asylsøkere/rus/psykiatri/demens.

Vårt mål er at TMV skal få vise seg som et kostnadseffektivt program også hos dere, med et bidrag til:

  • redusert overforbruk av antall personale og mindre bruk av ekstravakter og vikarer
  • mindre personalutskifting og dermed mindre tidsforbruk til nyopplæring
  • færre avvik og skader, redusert sykefravær
  • redusert bruk av tvang og makt
  • høyere realkompetanse på omsorg og behandling av særlig ressurskrevende personer
  • større effekt på miljøterapi ved grunnleggende økt felles trygghet gjennom TMV

Håper dette gir svar på noen spørsmål om våre kurs, og at det kan legge grunnlag for et videre samarbeide også hos dere.

 

Copyright © 2018 Løvstad Skole as/Løvstadskolen